Postup pri kúpeľnej liečbe

Kúpeľná liečba musí nadväzovať na predchádzajúcu ambulantnú resp. nemocničnú zdravotnú starostlivosť. Hlavnou podmienkou sú záznamy v zdravotnej dokumentácii o ochorení, pre ktoré chcete u nás absolvovať kúpeľnú liečbu.

Kto navrhuje a vypisuje návrh na kúpeľnú liečbu?

Návrh na kúpeľnú liečbu (KL) vypisuje záujemcovi lekár – špecialista, príp. všeobecný lekár pre dospelých na základe nálezu od príslušného lekára – špecialistu.

Ako ďalej postupovať s návrhom na kúpeľnú liečbu?

Návrh na kúpeľnú liečbu je potrebné doručiť najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby indikácie na pobočku svojej zdravotnej poisťovne (ZP). Správne vypísaný a lekárom podpísaný návrh na KL schvaľuje revízny lekár danej poisťovne, schválenie návrhu Vám listom oznámi Vaša ZP. V prípade nesprávne vypísaného návrhu ho vráti na doplnenie, resp. návrh s odôvodnením úplne zamietne.

Ako postupovať po schválení kúpeľnej liečby zdravotnou poisťovňou?

Schválený kúpeľný návrh
– v indikačnej skupine A odošle ZP priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť
– v indikačnej skupine B ZP buď:
1. odošle poistencovi, ktorý si sám zabezpečí kúpeľný pobyt priamo v niektorých kúpeľoch, ktoré mu odporučí ZP v prílohe návrhu,
2. alebo odošle priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť.

Potrebné vyšetrenia?

Všetky klinické a laboratórne vyšetrenia, ktoré treba povinne uviesť pre dané ochorenie v návrhu kúpeľnej liečby, nesmú byť staršie ako 3 mesiace. Pred nástupom na kúpeľnú liečbu musí Váš obvodný lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Toto potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní. V prípade, že máte viac ako 70 rokov, musíte mať okrem tohto v návrhu uvedené aj výsledky interného resp. kardiologického vyšetrenia.

Platby pri KL:

Ústavná kúpeľná starostlivosť v sk. A – indikácie, pri ktorých ZP hradí všetky náklady spojené s kúpeľnou starostlivosťou (štandardné ubytovanie, strava, liečenie).
V zmysle nariadenia vlády SR č. 403/2008 Zb. z. poistenec uhrádza 1,70 €/osoba/noc za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na dĺžku pobytu.

Od povinnosti úhrady sú oslobodení:

1. Poistenec v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu a to od 4-tého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti
2. Nositeľ ocenenia minimálne striebornej Jánskeho plakety
Ústavná kúpeľná starostlivosť v sk. B – indikácie, pri ktorých ZP hradí len liečbu, poistenec je povinný si sám hradiť ubytovanie s stravovanie.
Ambulantná kúpeľná starostlivosť v sk. A + sk. B – indikácie, pri ktorých ZP hradí len liečbu, klient denne dochádza do kúpeľov.
Všeobecne záväzným nariadením obce Červený Kláštor a Lechnica bola stanovená daň za ubytovanie vo výške 0,50 €/osoba/noc, ktorá nie ja zahrnutá v cene za kúpeľnú liečbu.

Od čoho závisí dĺžka liečebného pobytu?

Dĺžku trvania kúpeľnej liečby si stanovuje ZP a závisí od konkrétnej diagnózy a indikácie, ktoré sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť.

V KÚPEĽOCH ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka LIEČIME.

Nemáte nárok na kúpeľnú liečbu alebo schválený návrh a napriek tomu k nám chcete prísť na liečenie Vášho ochorenia?

O možnostiach absolvovania kúpeľnej liečby ako samoplatca sa informujte kontaktovaním našej prijímacej kancelárie.

X